Design strategy

Roberts, N. (2023) Design strategy: Challenges in wicked problem territory. The MIT Press. 499 s.

Kirja-arvio

Roberts ehdottaa muotoilua strategiaksi pirullisten ongelmien ratkomiseen. Muotoilun avulla vähennetään itseään vastaan taistelevia konflikteja ongelmien ja ratkaisujen ympärillä, vältetään vastustuksen pattitilanteet ja ne ansat, jotka lukitsevat ongelmanratkaisijat loputtomaan konfliktien sykliin.

Kirjottaja on Yhdysvaltain laivaston jatko-opiskelukoulun emeritusprofessori. Täten kirja tarjoaa mielenkiintoisella tavalla poikkeavan tulokulman muotoilukeskusteluun. Tapausesimerkkeinä löytyy konflikteja, joissa Yhdysvallat olleet osapuolina.

Tämä kirja kuuluu niihin tapauksiin, joissa ensin lainaan kirjan kirjastosta ja lopulta päädyn ostamaan oman kappaleen. Tätä kritiikkiä varten en tietenkään ole lukenut koko massiivista kirjaa sanasta sanaan – kuten tavallista, mutta tiedän kirjan löytyvän hyllystäni, kun sitä tarvitsen. Roberts on kirjassa referoinut runsaasti muotoilututkimuksen tekstejä, joten minulle kirjan arvo on osittain sen lähdemateriaalin runsaudessa. Viitteet, lähteet ja sisällöt vievätkin kirjan viidestäsadasta sivusta kolmasosan.

Pirulliset ja kesyt ongelmat

Kirjan näkökulma on pirulliset ongelmat, jotka eivät minua itseä niin kiinnosta – ennemminkin kesyt ongelmat kiinnostavat – mutta kirjaa pystyy sujuvasti lukemaan yleisellä muotoilupuheen tasolla.

Kirjan ensimmäinen osa käy läpi tavanomaisia ongelmaratkaisun strategioita: kilpailullinen, auktoritatiivinen, rationaalis-analyyttinen, kesyttäminen (taming) ja yhteistoiminnallinen strategia. Näiden seuraksi Roberts esittää vielä yhden lähestymistavan ongelmanratkaisuun: the design strategy!

Kirjan toinen osa käy kiitettävällä, tosin referoivalla, tavalla muotoilun yleisiä ulottuvuuksia. Pidän Robertsin muotoilun maiseman tyypittelyä ansiokkaana (taulukko 1).

Taulukko 1: Muotoilun tasot (mukaillen Roberts 2023).

Kirjan kolmannessa osassa mennään pirullisten ongelmien alueelle.

Muotoilun mahdollisuudet

Kirjan neljännessä osassa esitetään muotoilun / muotoiluajattelun (design thinking) kritiikkiä ja arvioidaan muotoilun mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Muotoilu tarjoaa seuraavia etuja ja mahdollisuuksia pirullisten ongelmien käsittelyyn:

  • Muotoilun turvautuminen mielikuvitukseen, luovuuteen, tutkimiseen ja oppimiseen
  • Muotoiluajattelun prosessin sosiaalinen teknologia
  • Muotoilijan mahdollisuus käsiteellä paradokseja ja niihin liittyviä jännitteitä ja vastakohtaisuuksia
  • Muotoilijan kyky vastata eettisiin tai moraalisiin dilemmoihin.
  • Muotoilijan kyky intergroida ja skaalata monitasoisia ratkaisuja
  • Muotoilun kyky ottaa mukaan muiden ongelmanratkaisustrategioiden keskeisiä elementtejä

Edellä esitetty listaus ei kerro paljoa, mutta toivottavasti antaa viitettä siitä, miten Roberts yhteenvetoa tekee.

Suosittelen kirjaa strategisesta muotoilusta kiinnostuneelle, ja luettavaksi rinnakkain Wanda Grimsgaardin (2023) Design and strategy -opaskirjan kanssa. Samaan syssyyn kannattaa hankkia Pauli Juutin ja Mikko Luoman (2022) mainio Strateginen ajattelu ja johtaminen, joka johdattelee strategista ajattelua rationaalisen, kompleksisen ja postmodernin maailmankuvien kautta.